دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 1 - 13
نویسندگان : احمد کرمانی * و حسن الوداری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری در سازمان بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان نیروگاه اصفهان (700 نفر) می باشند که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 248 نفر آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب می گردند. پژوهش از منظر روش شناسی به صورت توصیفی – پیمایشی بوده و برای اندازه گیری متغیرها، از پرسشنامه های استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت کیم و همکاران (2010)، عملکرد شرکت توسط نوبخت در سال 1396 و سرمایه فکری الیویرا و همکاران در سال 2020 استفاده گردیده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادله های ساختاری از طریق smart Pls انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی سرمایه فکری کارکنان تاثیر معناداری دارد بنابراین مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی سرمایه فکری در بین کارکنان تاثیر معنی ‌داری دارد.

کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی، عملکرد شرکت، سرمایه فکری، نیروگاه اصفهان


مشاهده مقاله
80
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱