دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 69 - 82
نویسندگان : شهریار فاتحی *

چکیده :
هدف : بررسی تاثیر ابتکارات مرتبط با منابع بر رویکرد کارافرینی شرکتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی پویایی محیطی. روش تحقیق : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل سطوح مدیریت و کارشناسان سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک فناوری دانشگاه تهران که حجم نمونه 126 نفر انتخاب و روش نمونه گیری در دسترس غیر تصادفی بوده و همچنین ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد که از مقاله بیس استخراج و روایی و پایایی آن تائید شده بوده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS3 Smart استفاده‌شده است. یافته های تحقیق: اکتشافی مقابله ای ناشی از منابع (اکتساب، حفاظت و توسعه منابع) به طور مثبت بر گرایش کارافرینی موثر است و این روابط زمانی تقویت می شوند که پویایی محیطی بالا باشد. این یافته ها درک دقیقی از روابط بین انواع مختلف اکتشافات مقابله ای ناشی از منابع و گرایش کارافرینی ارائه می دهند. نتیجه گیری: این مطالعه مرزهای اکتشافی مقابله ای ناشی از منابع، گرایش کارافرینی و کارآفرینی گسترده تر می کند.

کلمات کلیدی :
به دست آوردن منابع، در حال توسعه منابع و حفاظت از منابع، گرایش کارافرینی شرکتی


مشاهده مقاله
185
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲