دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 147 - 170
نویسندگان : لیلی سعیدی کیا * و مراد کردی

چکیده :
هدف این تحقیق شناسایی مدلی برای صادرات محصولات شرکت بوتان است. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پيمایشي- اکتشافی و در بعد جمع آوری از نوع مقطعی است. رویکرد این تحقیق نیز پيمایشي- اکتشافی است .بدین منظور با استفاده از تکنیک AHP ، اوزان فاکتورهای SWOT (نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید ) استخراج و با کمک ماتریس آن استراتژیها تدوین شده، سپس این استراتژیها با کمک دو تکنیک QSPM و TOPSIS فازی اولویت بندی گردید و اهداف کمي و کوتاه مدت تعیین شده است .جامعه آماری این تحقیق شرکت بوتان در استان تهران و نمونه تحقیق خبرگان و مدیران این شرکت به تعداد 10 نفردر نظر گرفته شده است.پرسشنامه تحقیق بر اساس اهداف و چشم انداز شرکت طراحی و تدوین گردیده و نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قوت ها نسبت به ضعفها امتیاز بالاتری دارند .و نتایج اولويت بندي استراتژي ها با تکنیک QSPM و TOPSIS تقریبا مشابه هم بوده است نتایج تحلیل فرضیه ها بر اساس نرم افزار لیزرل نشان دهنده تایید دو فرضیه تاثیر عوامل اقتصادی،سیاسی و اجتماعی بر صادرات محصولات شرکت بوتان و رد فرضیه تاثیر عوامل فرهنگی است.

کلمات کلیدی :
استراتژی، الگو، صادرات، نرم افزار لیزرل، TOPSIS، QSPM


مشاهده مقاله
98
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱