دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 21 - 33
نویسندگان : خاطره صمیمی مهر *

چکیده :
هدف: به منظور موفقیت در محیط رقابتی کسب و کار امروز، یک شرکت باید یک استراتژی تجاری روشن داشته باشد که توسط سایر استراتژی های سازمانی پشتیبانی می شود. در حالی که مطالعات قبلی استدلال می کنند که همسویی استراتژیک عملکرد شرکت را افزایش می دهد، همسویی استراتژیک شامل عوامل متعدد یا جهت گیری استراتژیک شرکت ها توجه کمی را به خود جلب کرده است. این مطالعه تأثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه‌گانه را در بین استراتژی‌های کسب‌وکار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بررسی می‌کند و به طور همزمان جهت‌گیری استراتژیک شرکت‌ها را در نظر می‌گیرد. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک زیست فناوری خلیج فارس که حجم نمونه 124 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌شده است. یافته ها: گرایش استراتژیک تجاری ، استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژیک بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همسویی استراتژیک سه‌گانه تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد. نتیجه گیری: این پژوهش به درک مدیران از نحوه همراستایی استراتژی های تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک شایان می کند.

کلمات کلیدی :
همسویی استراتژیک گرایش استراتژیک تجاری، گرایش استراتژیک فناوری اطلاعات، گرایش استراتژیک بازاریابی، عملکرد شرکت


مشاهده مقاله
17
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲