دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 192 - 204
نویسندگان : مریم کوه گیوی *

چکیده :
نوآوری‌های تکنولوژیکی اغلب به طراحی مجدد در مدل‌های کسب و کار شرکت‌های در بدو تاسیس منجر می‌شود و آنها را ملزم به ادغام دانش خارجی جدید در فعالیت‌های داخلی می‌کند. در واقع از طریق ظرفیت جذب، شرکت‌ها می‌توانند دانش خارجی را به نوآوری تبدیل کنند. بدین ترتیب، نتیجه مطلوب ظرفیت جذب، استفاده از دانش جدید برای اهداف تجاری و طراحی مدل تجاری خواهد بود. لذا هدف این مطالعه بررسی نقش ظرفیت جذب در طراحی مدل‌های تجاری بر اساس نقش واسطه ای استراتژی نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط استان خوزستان بوده است. برای این منظور 238 پرسشنامه در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط استان خوزستان جمع آوری شد و از طریق مدلیابی معادلات ساختاری، مدل پژوهش برآورد گردید. نتایج نشان داد که جذب و کسب دانش خارجی بر استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری تأثیر ندارد. با این حال تبدیل و بهره برداری دانش خارجی به عنوان دومین عامل ظرفیت جذب دانش اثر مثبت و معنادار بر هر دو استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری داشته است. علاوه بر این استراتژی نوآوری اکتشافی و استثماری منجر به تازگی و کارایی مدل تجاری شده است. این مطالعه پیامدهای ظرفیت جذب بر استراتژی‌های نوآوری، که به طراحی مجدد مدل‌های کسب‌وکار منتج می‌شود را گوشزد می‌کند.

کلمات کلیدی :
ظرفیت جذب، مدل تجارت، استراتژی نوآوری، شرکت‌های کوچک و متوسط، استان خوزستان.


مشاهده مقاله
177
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱