دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 131 - 142
نویسندگان : محمدعلی حرفت *

چکیده :
این مطالعه نقش رهبری در نوآوری سازمانی را با بررسی شرکت های املاک در شهرستان های تهران بررسی می کند. این مطالعه از روش تحقیق توصیفی با بررسی 64 شرکت در مورد رابطه بین سبک های مختلف رهبری و نوآوری پیروی کرد. شرکت ها به صورت توصیفی تجزیه و تحلیل شدند و سپس بر اساس سبک رهبری مورد بحث قرار گرفتند تا یافته‌های معناداری در مورد رابطه بین رهبری و نوآوری به دست آید. سبک های مختلف رهبری با تأثیرگذاری بر جو سازمانی، رفتارهای کارکنان و رهبران یا سایر متغیرهای سازمانی مانند یادگیری و تسهیم دانش، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت داشتند. برخی از سبک های رهبری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی داشتند. این مطالعه با بحث گسترده درباره نقش سبک های مختلف رهبری به ویژه رهبری استراتژیک در تعیین نوآوری سازمانی، به مجموعه تحقیقات موجود در مورد رهبری و نوآوری در رشد صنعت املاک و مستغلات کمک می کند. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که مطالعات قبلی دارای محدودیت‌های زیادی بوده و تنها بر سبک‌های رهبری خاص متمرکز بوده‌اند.

کلمات کلیدی :
رهبری استراتژی، نوآوری، سبک رهبری


مشاهده مقاله
112
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ اسفند ۱۴۰۲