دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 42 - 53
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و سپیده لواخمسه

چکیده :
مديريت تعارض يعني مديريتي كه بتواند در شرايط تعارض به بهترين شكل سازمان را اداره كرده و بين كاركنان و سـازمان تعادل ايجاد كند و تعارض ايجاد شده را از بين ببرد. بطور كلي مديريت تعارض فرآيند تشخيص نقش مناسب تعـارض دربين گروهها و استفاده مناسب از فنون مربوطه براي برطرف كردن يا تحرك آنها براي اثربخشي سازماني است. اين مقاله نيز با هدف معرفي راهبردهاي مرتبط با مديريت تعارض و نحوه بكارگيري آنها در سازمانها تهيه و تدوين شده است. تحقيقات نشان مي دهد كه وجود تعارض در سازمانها مي تواند داراي نتايج مثبت يـا مخـرب باشـد. مـديران سـازمانها بـا رويكرد مديريت تعارض مي توانند در مقابله با آن از راهبردها و سبك هاي مختلف استفاده كنند. بيشترين راهبردهاي بكار رفته در ارتباط با مديريت تعارض، روش همكاري و تشريك مساعي مبتني بر اعتماد است. توانايي برخورد بـا تعـارض و مديريت آن در موفقيت مديران نقش ارزنده اي دارد. اگر چه سطحي از تعارض در سازمان مطلوب است و حتي در بعضي مواقع تجويز نيز مي شود، اما هيچ مديري اجازه نخواهد داد كه هرج و مرج و ناهماهنگي در سازمان او پديد آید.

کلمات کلیدی :
سازمان، مديريت تعارض، راهبرد


مشاهده مقاله
152
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۵ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳