دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحات 182 - 148
نویسندگان : رسول رئوف * و ابراهیم احتساب

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام:نقش محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 149 شرکت( 1043 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که ویژگی های رفتاری مدیران(شامل: مدیریت سود، خودشیفتگی مدیران، جبهه گیری مدیریتی، کوته بینی مدیران) بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری دارد. همچنین بحران مالی بر رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد.بحران مالی بر رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد.بحران مالی بر رابطه بین خودشیفتگی مدیران مبتنی بر شاخص پاداش نقدی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد. بحران مالی بر رابطه بین کوته بینی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد. بحران مالی بر رابطه بین جبهه گیری مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی :
مدیریت سود، خودشیفتگی مدیران، جبهه گیری مدیریتی، بحران مالی، ریسک سقوط قیمت سهام