دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 234 - 247
نویسندگان : مینا جعفری * و اشرف رحیمیان

چکیده :
هدف: بررسی روابط بین گیمیفیکیشن، درگیری با نام تجاری و ارزش ویژه برند در بین کاربران آشنا با برند گوشی هوشمند هواوی است. روش : ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش ، تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری کاربران آشنا با برند گوشی هوشمند هواوی در سایت نظر سنجی پولر که حجم نمونه 384 نفر از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS3 2 Smart استفاده شده است. یافته ها: ویژگی های گیمیفیکیشن بر تعامل برند و ارزش ویژه برند تاثیر معنی داری می گذارد . تعامل عاطفی و شناختی برند بر آگاهی و وفاداری برند به طور مثبتی موثر بود ه است. وهمچنین تعامل اجتماعی بر تعامل شناختی به طور مثبت تاثیرگذار بوده است. نتیجه گیری: تمرکز بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به فناوری کافی نیست ، زیرا لازم است تأثیرات آنها بر تمایل به استفاده از خدمات در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی :
ویژگی های گیمیفیکیشن، ارزش ویژه برند، تعامل برند، تعامل اجتماعی، تعامل شناختی


مشاهده مقاله
90
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۸ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱