دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 208 - 225
نویسندگان : حسن بودلایی * و محمدحسین کنارودی و محمدصادق میرزائی

چکیده :
امروزه مفهوم برند، دیگر منحصر به خدمات، کالاها و حتی شرکت‌ها نیست، بلکه پدیده جدیدی به نام خلق برند شخصی شکل‌ گرفته است. خلق برند شخصی برای همه‌ی افراد از کارکنان گرفته تا کارآفرینان و مدیران که در زمینه‌ای فعالیت دارند و چیزی برای ارائه دارند حائز اهمیت است تا به عنوان متخصص در آن زمینه و به عنوان یک دارایی بزرگ برای سازمان شناخته شوند. با توجه به اهمیت انتقال تجربيات موفقيت آميز مدیران شعب بانک‌ها از ضرورت خلق برند شخصی در حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید، هدف از پژوهش حاضر مفهوم سازی استراتژی‌های خلق برند شخصی بر مبنای روایت پژوهی تجارب مدیران شعب بانک‌ها بود. بدین منظور از مصاحبه‌ نیمه ساختاریافته برای دستیابی به روایت‌ها استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش را 2 نفر از مدیران شعب بانک‌های‌ شهر تهران تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش با استفاده از تحلیل روایت پژوهانه نشان دهنده‌ اهداف و مزایای برند شخصی و استراتژی مورد استفاده مدیران شعب بانک‌ها در خلق برند شخصی شامل فرایندها، ویژگی ها، مهارت ها و ابزارهای ارتباطی بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تمایز از رقبا و ایجاد یک شخصیت منحصر به فرد، رسیدن به پست مدیر شعبه و ماندگاری و موفقیت در این جایگاه به عنوان اهداف خلق برند شخصی‌ و شناخته شدن، سر زبان بودن، افزایش اعتبار تصمیم گیری، تقویت شناخت خود، جذب نمودن دیگران، الگو شدن، افزایش ارزش درک شده و افزایش پتانسیل کسب درآمد به عنوان مزایای خلق برند شخصی هستند.

کلمات کلیدی :
روایت پژوهی، برند شخصی، خلق برند شخصی، مدیران شعب بانک


مشاهده مقاله
279
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱