دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحات 15 - 1
نویسندگان : آرمان پیکران مانا * و محمد موسی خانی و علیرضا حسن زاده و نوید محبعلی

چکیده :
هر سازمانی متناسب با شرایط خود، می¬تواند مجموعه¬ای از ابزار یا راه¬حل¬های مدیریت دانش را بکار گیرد. هر سازمانی بایستی کلیه ابزارهای مدیریت دانش را شناسایی و درک نموده و متناسب با معیارهایی، ابزارهای مدیریت دانش مناسب را جهت برطرف نمودن خلـأ دانشی و مشکلات سازمان انتخاب نماید. هدف این پژوهش، سفارشی¬سازی ابزارهای مدیریت دانش و همچنین، تعیین معیارهایی جهت انتخاب ابن ابزار می¬باشد. در این پژوهش، لیستی از ابزارهای مدیریت دانش که از طریق رویکرد فراترکیب بدست آمده است، توسط مدیر ارشد دانش بانک فیلتر شده و سپس، با استفاده از مرور ادبیات و انجام مصاحبه و ارائه پرسشنامه به خبرگان علمی و حرفه¬ای، معیارهایی جامع جهت انتخاب ابزارهای مدیریت دانش تعیین می¬شود. بنابراین، این پژوهش دارای دو مرحله کلی است: مرحله نخست، سفارشی¬سازی ابزارهای مدیریت دانش برای بانک و مرحله دوم، تعیین معیارهایی جامع جهت انتخاب ابزار.

کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، ابزارهای مدیریت دانش، معیارهای انتخاب ابزار مدیریت دانش