دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 218 - 233
نویسندگان : محسن خلیل زاده و علی رضا شهنام نیا و مهرداد حمصیان اتفاق *

چکیده :
براي انجام یک پروژه، روش‌های قراردادي زیادي وجود دارد و عوامل پروژه همواره در تلاش هستند که بهترین روش‌ها را برای انجام یک پروژه انتخاب کنند. همچنین در سال‌های اخیر با توجه به پیچیدگی و نیاز به بودجه های بالا برای اتمام پروژه های بزرگ عمرانی نیاز به قرارداد درست و مناسب براي اجراي پروژه‌ها افزایش پیدا کرده است. رشد روز افزون استفاده از قراردادهاي EPC در بخش صنعتی کشور، اهمیت این قراردادها را بیشتر از پیش کرده است. وجود روابط روشن قراردادي بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژه‌ها نیز از الزامات موفقیت این مهم می‌باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی ایرادها و ابهامات موجود در نشریه 5490 و شرایط عمومی فیدیک می‌باشد. بررسی‌ها نشان داده است که با توجه به این که دولت به‌عنوان کارفرما، تهیه‌کننده نشریه 5490 بوده است؛ منجر به آن شده است که مسئولیت‌ها و ریسک‌های بیشتري به پیمانکار واگذار گردد و شرایط ناعادلانه‌ای را ایجاد کند که این موضوع خود منجر به ایجاد دعاوي قراردادي و عدم جذابیت پروژه براي پیمانکاران داخلی و خارجی شده است؛ به همین دلایل، شناخت این نواقص و پیشنهادهاي اصلاحی آن، هدف این پژوهش بوده است. ابتدا تناقض‌های موجود در شرایط عمومی فیدیک و نشریه 5490 سازمان برنامه و بودجه در خصوص انعقاد قراردادهای EPC صنعت ساخت از طریق ادبیات موضوع و تهیه پرسشنامه زوجی شناسایی شده است. سپس در مرحله بعدی این معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش AHP فازی رتبه بندی گردید. طبق نتایج، معیار تناقض‌های ناشی از عوامل سیاسی با وزن 0.44 رتبه اول را کسب کرده است. معیار تناقض‌های ناشی از منابع انسانی با وزن 0.212 رتبه دوم و معیار تناقض‌های اقتصادی با وزن 0.164 رتبه سوم را کسب کرده است.

کلمات کلیدی :
شرایط عمومی فیدیک، شریه 5490 سازمان برنامه و بودجه، قراردادهای EPC صنعت ساخت کشور


مشاهده مقاله
254
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱