دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 169 - 197
نویسندگان : محسن حبیبی نیا * و وحید چناری

چکیده :
هوش هیجانی دستاوردی تازه در علم روانشناسی است که به تازگی به عرصه مدیریت نیز وارد شده و مشتمل بر درک و شناسایی احساسات و عواطف در اشخاص و استفاده از این ادراک برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی روزمره می باشد. این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر عواطف و احساسات بر روی سبک رهبری مدیران انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش های مورد بررسی ، بیانگر آن است که مدیر و رهبری که از سطح هوش عاطفی بالاتري برخوردار می شوند رهبری مطلوب تر و اثر بخش تری دارند، چرا که این گروه از مدیران این قابلیت را دارند که با درك اقتضائات و وضعیت محیطی، سبک مناسب تعاملی را جهت هدایت و رهبري اثربخش سازمان در پیش گیرند.

کلمات کلیدی :
سبک های رهبری، هوش عاطفی، هوش هیجانی، احساسات و عواطف


مشاهده مقاله
210
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱