دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 115 - 123
نویسندگان : کیوان کوهی نژاد *

چکیده :
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین و ارزش ویژه برند برعملکرد بازار انجام شد. ین تحقیق ازنظر پارادایم، چارچوب نظری و دیدگاهی، و از نوع پژوهش‌های کمی و اکتشافی بود، و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان فروش، مدیران و دیگر افراد مطلع از صنعت کفش بودند که براساس اطلاعات کسب شده حدود 1500 نفر در سراسر کشور بودند که از این بین بر طبق فرمول کرجسی و مورگان 306 نفر انتخاب شدند. جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی شد و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای یکپارچگی زنجیره تأمین از یکپارچگی زنجیره تأمین فلین و همکاران استفاده شد که شامل سه بخش یکپارچگی مشتری، یکپارچگی تامین کننده و یکپارچگی داخلی بود. پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر برای ارزش ویژه استفاده شد و دارای ۸ سوال و سه بعد کیفیت درک شده، آگاهی از برند و وفاداری به برند بود. برای عملکرد بازار نیز از پرسش¬نامه چری و همکاران استفاده شد که دارای 7 گویه بود. نتایج این مطالعه نشان داد که یکپارچگی مشتری، یکپارچگی تامین کننده و یکپارچگی داخلی بترتیب 20/41 درصد، 50/36 درصد، و 70/65 درصد از واریانس عملکرد بازار را تبیین کردند. نتایج همچنین نشان داد که کیفیت درک شده، آگاهی از برند و وفاداری به برند بترتیب10/45 درصد، 20/65 درصد و 40/51 درصد از واریانس عملکرد بازار را تبیین کردند. در مجموع نتایج نشان می¬دهد که یکپارچگی زنجیره تأمین و ارزش ویژه برند برعملکرد بازار تأثیر مثبتی داشتند و می¬توانند برای بهبود عملکرد بازار مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی :
یکپارچگی زنجیره تأمین، ارزش ویژه برند، عملکرد بازار


مشاهده مقاله
352
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲