دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 42 - 54
نویسندگان : وحید چناری * و الهام فردی پور

چکیده :
مقاله حاضر به بررسی تاثیر احساسات و عواطف در رفتار سازمان‌ها می‌پردازد. در این مقاله، ابتدا به شرح مدل‌های پیدایش احساسات سازمانی پرداخته شده و سپس تاثیر احساسات و عواطف در جنبه‌های مختلف رفتار سازمانی از جمله تصمیم‌گیری، رفتار، ارتباطات، رهبری، مشارکت و انگیزه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، به نکات کلیدی و مهمی که باید مورد توجه مدیران و صاحبان سازمان‌ها در مدیریت احساسات و عواطف در سازمان باشد، پرداخته شده است. از جمله همچنین، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است که چگونه مهارت در مدیریت و کنترل احساسات و عواطف می‌تواند به مدیران کمک کند تا با چالش‌های احساسی در سازمان‌ها مواجه شوند و برای بهبود رفتار سازمانی، رویکردهای مناسب را انتخاب کنند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که شناخت دقیق تاثیر احساسات و عواطف بر رفتار سازمانی، می‌تواند به مدیران و صاحبان سازمان‌ها در بهبود کیفیت زندگی و کارکرد اعضای سازمان کمک کند.

کلمات کلیدی :
عواطف، احساسات، احساسات سازمانی.


مشاهده مقاله
292
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲