دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 21 - 41
نویسندگان : حسن حاجی علی بیکی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مطالعه با بررسی تاثیر دانش افزایی بر تعالی اخلاق حرفه ای دبیران دوره اول متوسطه منطقه 14 شهر تهران انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از کلیه معلمان منطقه 14 تهران که در سال تحصیلی 96-1395 در مقطع متوسطه اول تدریس می نمودند. حجم نمونه 234 با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی بر اساس جنسیت انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بودند از پرسشنامه یادگیری سازمانی (نیف، 2001)، پرسشنامه خودپنداره تحصیلی و پرسشنامه اخلاق حرفه ای جهت تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین اعتماد تحصیلی و تلاش تحصیلی از مولفه های خودپندار تحصیلی و کار و یادگیری تیمی، ساختار سازمانی، توسعه شایستگی، فرهنگ سازمانی و رهبری مشارکتی از مولفه های یادگیری سازمانی با اخلاق حرفه ای دبیران رابطه دارد.

کلمات کلیدی :
دانش افزایی، خودپنداره تحصیلی، یادگیری سازمانی، اخلاق حرفه ای


مشاهده مقاله
146
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۶ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳