دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 98 - 116
نویسندگان : مهدی رحمتی *

چکیده :
این مطالعه به بررسی نقش بینش راهبردی سازمانی و ارتباطات با قابلیت‌های پویا مبتنی بر دانش، دگرگونی دیجیتال و سازمان‌های با ‏عملکرد بالا می‌پردازد. این مطالعه کمی از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد و مهندسان شرکت‌های مختلف در صنعت ‏ساخت و ساز یزد که یک عامل درآمدزای حیاتی برای کشور ایران است، استفاده کرد. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری ‏حداقل مربعات جزئی که به ارزیابی مدل‌های بازتابی و ساختاری می‌پردازد، استفاده شد. یافته‌ها تأثیرات معنی‌داری را در بین روابط ساخته‌شده ‏نشان داد. در واقع، بررسی‌های یافت شده در این مطالعه نشان داد که (1) قابلیت‌های پویا مبتنی بر دانش، تأثیر مثبتی بر دگرگونی دیجیتال ‏داشته است. (2) قابلیت‌های پویا مبتنی بر دانش و دگرگونی دیجیتال تأثیر مثبتی بر بینش استراتژیک سازمانی داشتند. و (3) قابلیت‌های پویا ‏مبتنی بر دانش، دگرگونی دیجیتال و بینش استراتژیک سازمانی تأثیر مثبتی بر سازمان با عملکرد بالا داشتند. نتایج تحلیلی این مطالعه تجربی ‏نیز اطلاعاتی را برای گسترش دانش بینش راهبردی ارائه کرد. سهم عملی این مطالعه یک چارچوب جامع تلفیقی از سازمان با عملکرد بالا ‏است که حاوی بینش‌های حیاتی برای مدیران ارشد اجرایی، سیاست‌گذاران، و دست اندرکاران برای حمایت از ایجاد بینش استراتژیک ‏سازمانی به منظور تصمیم گیری های استراتژیک بهتر است.‏

کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، تحول دیجیتال، نوآوری، بینش استراتژی، کارایی سازمانی


مشاهده مقاله
156
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲